PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.aggielocal.net
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ

[ สมาชิก : tomtam - 20/12/2011 - 14:09 ] User

บางท่านอาจจัดการประกวดพืชผลเกษตร อาจต้องใช้ระเบียบในการเบิกจ่ายดังนี้นะครับ

1.  หนังสือ กค 0526.7/ ว 129 ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2539

2.  หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2541

3.  ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

4.  อื่นๆ ...ไปหาดูเอาเองครับ...... [ tomtam - 20/12/2011 - 14:10 ] User

มท 1347[ tomtam - 20/12/2011 - 14:11 ] User
ระเบียบมท ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน............

[ tomtam - 20/12/2011 - 14:12 ] User
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อันนี้ไปหาเอาเองนะ


 
  Member ผู้โพส : tomtam
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ tomtam ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
20/12/2011 - 14:09

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0338-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     www.aggielocal.net  
  แสดงความคิดเห็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT