ตัวอย่างโครงการ   จากเพื่อน....... 
 

 1. โครงการอบรมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ(ไม้ดัดรูปสัตว์) ...................... by tomtam

 2. โครงการขอรับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ......................... by tomtam

 3. โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ............................ by tomtam

 4.โครงการจัดตั้งห้องสมุดเกษตร  .................................................. by tomtam

 5.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา  ................................................... by tomtam

 6. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้  .......................................... by tomtam

 7. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  ........................... by tomtam  

 8. โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช  .......................................... by tomtam  

 9. โครงการขอรับเงินสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร  ............ by tomtam  

10. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้  ............................................ by tomtam  

11. โครงการศึกษาดูงานการเกษตร  ............................................ by tomtam  

12. โครงการขอรับการสนับสนุนกลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม  .............. by tomtam  

13. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค  ................................................... by jung 135